เจ้าของทรัพย์สิน

กรุณาป้อนข้อมูลข้อมูลยังไม่ถูกต้อง.ท่านป้อนตัวเลขยาวเกิน 13 หลัก.กรุณาป้อนตัวเลข 13 หลัก.


กรุณาป้อนข้อมูลป้อนรหัสผ่าน 10 หลัก.ท่านป้อนรหัสผ่านยาวเกินไป.

ข้อมูลข่าวสาร


เจ้าของทรัพย์สินสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สิน

และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

จากระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 
  เกี่ยวกับโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบโปรแกรมยื่นแบบชำระภาษี และแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ป้าย ใบอนุญาตต่าง ๆ ท่านสามารถที่จะยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี รวมทั้งแจ้งแก้ไขชื่อ-สกุล ที่อยู่ และรายละเอียดของทรัพย์สินในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

  ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
ท่านผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้หรือ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการใช้งาน

 

1. ป้อนเลขประจำตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา) หรือเลขทะเบียนนิติบุคล
2. เลือกประเภทบุคคล
3. เลือกคำนำหน้าชื่อ
4. ป้อนชื่อ
5. ป้อนนามสกุล
6. ป้อนอีเมล์

7. ป้อนหมายเลขรหัสป้องกันสแปม
8. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน

 

กรุณาป้อนข้อมูล.ข้อมูลไม่ถูกต้อง.ป้อนเลขประจำตัว 13 หลัก.ท่านป้อนข้อมูลยาวเกินไป.
กรุณาเลือกประเภทบุคคล.
กรุณาเลือกคำหน้าชื่อ.
กรุณาป้อน ชื่อ.
กรุณาป้อน นามสกุล.
กรุณาป้อนอีเมล์.รูปแบบอีเมล์ ไม่ถูกต้อง.
 
ตัวเลขที่ปรากฎในภาพ * :     
 

 

 
 สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน